You are here

คำแนะนำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นเมื่อเข้าสู้ฤดูร้อน

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความประหยัด การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาและยืดอายุเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น

จึงมีข้อแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้บริโภคดังนี้

1. ควรถอดแผ่นกรองอากาศ ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง

2. ควรเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3. ตรวจเช็คคอยล์ร้อน (ตัวที่อยู่นอกบ้าน) ว่าไม่มีสิ่งของใดๆ ปิดขวางการระบายความร้อนโดยเด็ดขาด

4. หลีกเลี่ยงการนำสิ่งของที่ทำให้เกิดความร้อนเข้ามาให้ห้องปรับอากาศ เช่น เตารีด หม้อต้ม ฯลฯ

5. ติดตั้งผ้าม่าน ฉนวนกันความร้อน ในบริเวณที่มีความร้อนและแสงแดดส่องถึง

6. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดที่เหมาะสมกับขนาดห้อง

7. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมอย่างพอเหมาะกับความต้องการ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส

8. หากเครื่องปรับอากาศมีเสียงดังผิดปกติ ลมออกไม่สม่ำเสมอ ควรเรียกช่างแอร์ ที่ผ่านการอบรมการล้างแอร์อย่างถูกต้องมาตรวจเช็คทันที