You are here

การระเบิดจากการใช้แรงดันออกซิเจน

เหตุการณ์ การใช้แรงดันจากอ๊อกซิเจนอย่างผิดวิธีในระบบปรับอากาศ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง ด้วยความตระหนักรู้และเป็นห่วง ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย จึงร่วมทุนกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จ้าง บริษัท NPC ทำการทดลองอัดแรงดันออกซิเจนเข้าไปในระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อทดสอบการระเบิด ผลที่ได้ คือการระเบิดจากการใช้แรงดันออกซิเจนจริง จึงประชาสัมพันธ์ด้วยความเป็นห่วง สู่ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย