รวมพลังสมาคมการค้าไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย

แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา
“รวมพลังสมาคมการค้าไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย”
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2554
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สมาคมการค้า ......................................................................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................

ทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
(Thai Air Conditioning Traders Association)
86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.02 712-4480 โทรสาร 02 712-4481
E-mail greenshopac@yahoo.co.th http:// www.greenshopac.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมปลูกป่า และปฏิบัติธรรม

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
(Thai Air Conditioning Traders Association)
86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.02 712-4480 โทรสาร 02 712-4481
E-mail greenshopac@yahoo.co.th http:// www.greenshopac.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์สมาคมฯ

เรียน สมาชิกสมาคมฯ

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเว็บไซต์สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาให้เป็นรุ่นใหม่
หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เก่าสามารถเข้าได้ที่ http://old.greenshopac.com
และท่านสามารถลงทะเบียนสมาชิกสำหรับเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ http://www.greenshopac.com/user/register

--ผู้จัดทำเว็บไซต์

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
11% (1 vote)
เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี
33% (3 votes)
เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
22% (2 votes)
เขื่อนสิริกิตติ์ จ.อุตรดิตถ์
11% (1 vote)
กรุงเทพมหานครฯ
22% (2 votes)
Total votes: 9

วันเข้าพรรษา

เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

buddha

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ,พระวัปปะ,พระภัททิยะ,พระมหานาม และ พระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกนฑัญญะ ได้บรรลุธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนารูปแรก ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" (อุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า) ถือว่าวันนี้มี พระรัตนตรัย ครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือมีทั้ง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เ

ตัวอย่างบทความ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสอบแอร์วิธีง่ายๆ แต่ได้ผลด้วยตัวท่านเอง

Pages