ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

เรื่อง      ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

เรียน      สมาชิกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

เอกสารแนบประกอบ     -  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557.

                                       -  ใบสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมปี  2558-2559

            อ้างถึงข้อบังคับสมาคม ฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ซึ่งคณะกรรมการสมาคม ฯ มีหน้าที่ที่จะต้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ๆ ละ  1 ครั้ง    ซึ่งในปี 2557 ได้กำหนดให้มีการประชุมใน วันที่   17  กันยายน  2557.  โดยวัตถุประสงค์และสาระสำคัญที่จำเป็นในการชี้แจงควบคู่กับการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ต่อสมาชิก ดัง

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการปี2558 ภาคกลางต้องการให้จัดในจังหวัดใด

จ.สุพรรณบุรี
0% (0 votes)
จ.เพชรบุรี
25% (2 votes)
จ.ปราจีนบุรี
13% (1 vote)
จ.นครนายก
63% (5 votes)
จ.อยุธยา
0% (0 votes)
จ.อื่นๆ
0% (0 votes)
Total votes: 8

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการปี2558 ภาคใต้ต้องการให้จัดในจังหวัดใด

จ.ชุมพร
0% (0 votes)
จ.ระนอง
0% (0 votes)
จ.สุราษฎร์ธานี
50% (1 vote)
จ.กระบี่
50% (1 vote)
จ.นครศรีธรรมราช
0% (0 votes)
จ.อื่นๆ
0% (0 votes)
Total votes: 2

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการปี2558 ภาคเหนือต้องการให้จัดในจังหวัดใด

จ.เชียงราย
100% (1 vote)
จ.ลำปาง
0% (0 votes)
จ.แพร่
0% (0 votes)
จ.สุโขทัย
0% (0 votes)
จ.น่าน
0% (0 votes)
อื่นๆ
0% (0 votes)
Total votes: 1

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการปี2558 ภาคอีสานต้องการให้จัดในจังหวัดใด

จ.สุรินทร์
50% (1 vote)
จ.สกลนคร
0% (0 votes)
จ.อุดร
0% (0 votes)
จ.นครราชสีมา
50% (1 vote)
จ.บุรีรัมย์
0% (0 votes)
จ.อื่นๆ
0% (0 votes)
Total votes: 2

22-23 สิงหาคม 2557 โปรดสำรองที่นั่ง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิษณุโลก วันที่  22,23 สิงหาคม 2557

           

    

ภาพงานสัมนาจ.ขอนแก่น

ภาพงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรรงานภาค 6 จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557

Pages